Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://psmzgorzelec.pl/

Data publikacji strony internetowej: 18.11.2009r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.07.2016r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo
 • serwis  zawiera dokumenty PDF, które nie są dokumentami edytowalnymi ponieważ powstały na podstawie dokumentów word lub są skanami dokumentów.
 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru strony,
 • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 03.11.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bożena Wiktor, adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 646 68 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

 • korzystania z poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie  – nr  75 646 68 86

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do PSM w Zgorzelcu chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w formie papierowej na adres PSM w Zgorzelcu lub telefonicznie (75 646 68 86).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do PSM w Zgorzelcu w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 1. wejście do budynku od ul. Langiewicza 29 ,
 2. wejście - wyjście ewakuacyjne i brama wjazdowa  ( wjazd od ul. A. Krajowej) tylko do użytku służbowego.

Wejścia są zabezpieczone bramkami w porze nocnej i dniach świątecznych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście od ul. Langiewicza 29 nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Wejście- wyjście ewakuacyjne nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością, jest to wyjście awaryjne (drzwi przeciwpaniczne). Istnieje możliwość wejścia do Szkoły wraz z psem asystującym. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
W budynku brak windy, brak platformy przyschodowej,  istnieje możliwość obsługi interesanta na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób słabowidzących.  Informacja o rozkładzie pomieszczeń
w budynku jest zapewniona przez pracowników Obsługi. Nie ma możliwości skorzystania
z usług tłumacza migowego.

Na terenie PSM Zgorzelec znajduje  się parking dla pracowników.