Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

    

Dyrektor PSM informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora CEA z dnia 7 lutego 2020 osoba niebędąca obywatelem polskim, o której mowa w art. 165 ust.5 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016- Prawo oświatowe, zwana dalej „cudzoziemcem”, która podejmuje lub korzysta z nauki w naszej szkole wnosi opłatę za każdy rok nauki w wysokości 3.000 euro; za pierwszy rok nauki, podwyższa się opłatę o równowartość 200 euro.

Równowartość opłat w złotych ustala się według średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wniesienia opłaty.